Keltové a jejich bohové

20. ledna 2007 v 23:15 | Detsche Afrika Korps! |  Pohanská víra

KELTOVÉ A JEJICH BOHOVÉ

Keltové se jako první s pravěkých obyvatel žijících severně od Alp vynořily ze stínu tajemna v polovině posledního tisíciletí před Kristem a pro obyvatele jižní evropy to znamenalo opravdový šok.Něbotˇ počátky tohoto národa jsou spjaty s krvavými a loupeživými nájezdy na bohatá obchodní střediska té doby.Řekové nazývaly Kelty Keltoi a Římané jim říkaly Galové.

Nedlouho poté asi ve 5- 4 st.př.nl
se Keltové vydaly ze svých původních sídel ve střední a západní Evropě(pravlast Keltů byla z větší části i na našem území) do všech světových stran.Obsadily Francii,Anglii,větší část Iberského poloostrova.Poté vtrhly keltské kmeny Bojů,Senonů a Lingonů do Itálie,kde pod vedením vůdce Brenna důkladně vyplenili věčné město Řím(387.př.nl).ářčáářSamotné město dobýval Brennus 3 dny a když se do města konečně dostal, většina obyvatelstva již vzala do zaječích, pouze hrstka vysokých představitelů zůstala opevněna na Capitolu. Co je ale zajímavé, že někteří senátoři jakoby bez pudu sebezáchovy zůstali ve svých domovech. Překvapení dobyvatelé ze severu k nim nejprve měli úctu posléze však zvítězily vášně a hněv ( jeden Kelt prý zatahal senátora za vous a ten naváhal a praštil ho hůlkou). Město bylo vydrancováno a spáleno. Capitol ale zůstal stát a Brennus se jej snažil dobýt dalších 6 měsíců. Svou roli hrály i posvátné římské husy, ktere včas upozornili obránce Capitolu na noční keltskou ofenzívu. Keltové i Římané nakonec přistoupily na smír. Kelti požadovali výkupné v podobě 1000 liber zlata. Římanům se to však zdálo moc a navýc se jim zdálo že závaží na vahách jsou těžší než by měla být.. V tom přistoupil Brennus, přiložil svůj těžký meč na váhy už tak plné zlata s požadavkem, že výkupné musí být navýšeno o hmotnost meče aprohlásil nesmrtelnou větu: VAE VICTIS, přeloženo: BĚDA PORAŽENÝM. Keltové pak odcetovali do svých domovů. Římané prohru velice zle nesli a hodně dlouho se z toho vzpamatovávali.
Některé kmeny táhly na východ až na území dnešní Ukrajiny kde založily pozdější město Kiev,jiné se stočily na jihovýchod na území Balkánského poloostrova kde plenily Řecké městské státy a pozdeji vyplenily posvátnou věštírnu v Delfách(281 př.nl).Keltové rovněž pronikli i do malé Asie,kde založily Galatské královstvý.Všude kam pronikl Keltský lid zakládaly se opida,která byla městy a pevnostmi zárověn,shromaždovala se na nich světská moc.
Keltský lid se dělil na tři skupiny:Druidové:kněží,měly hlavní slovo v Keltské společnosti.Vykonávaly také soudy.
:Equites:jezdectvo a válečníci,byl to druh vojenské aristokracie,Caesar je označuje pojmem "rytíři"
:prostý lid.(zemědělci,řemeslníci...)
Keltové byly výborní řemeslníci a zemědělci,hlavně však krutí válečníci kteří pohrdaly smrtí a před kterými se třásla celá Evropa.Bojovníci byly nejčastěji vyzbrojeni těžkým dvousečným mečem až 80 cm dlouhým,někdy také kopím a dřevěným lehkým štítem.Ochraná zbroj byla ve větší míře jen výsadou vládnoucí vrstvy.Ti nosily pancíř,krouškovou košily a někdy i náholenice a helmu.
Málo známé je že Římane pozdeji klasickou Galskou přilbu s lícnicemi okopírovaly a zavedly ji jako standartní přilbu legií!!Prostí bojovníci ale bojovaly jen v kalhotech , vetšinou kostkovaných a košilých nebo jakýchsi pláštěnkách..Někdy bojovaly polonazý jen v kalhotech.Některé kmeny užívaly též bojových vozů.Některé kmeny např.i Bojové (v překladu prý STRAŠNÍ) bojovaly často úplně nazý jen se zvláštními nákrčníky "torques" a pomalovaní modrou barvou.Pohled na ně musel být tedy jistě staršny od toho asi to jméno.Takto vyzdobení bojovaly i v bitvě v Hercinském lese(216 př.nl),kde na hlavu zmasakrovaly Římskou armádu pod vedením Lucia Postumia ,která čítala 30 000mužů.Nejdříve nařezaly stromy podél úzké lesní cesty kudy měly Římané jít,tak aby stály ale sebemenší tlak je shodil.Pak si počkaly až nepřítel vleze do lesa,opřely se do stromů a padající stromy rozdrtily většinu Římanů.Ti kteří přežily byly v takovém šoku že nakladly ani odpor a Bojové je bez problému zmasakrovaly.Sám Postumius ,když to viděl tak spáchal raději sebevraždu.A jelikož byly Keltové horlivými zběrately lidských hlav tak si z jeho lebky udělaly obětní číši.Tato jejich posedlost jim byla v pozdejších dobách ,kdy už Keltové bojovaly jako žoldnéři v Římské armádě vytýkána.Nejeden Římský generál si stěžoval že v bytvách se chovají jako šílení, neposlouchají rozkazy a jen sekají hlavy,aby se jimi mohly později chlubit.Hlavy prý uchovávaly v cedrovém oleji i po několik generací.Mezy nejobávanější válečníky patřily tzv.Geasaté,elitní váleční fanatici,kteří bojovaly vždy nazý podle starého spůsobu,jen s nákrčníky,mečem a štítem.Byly známý tím že vždy bojují v čele šiku ,nikdy neustupují a pohrdají smrtí.Vždy bojovaly do posledního muže.Daly by se přirovnak k Vikingským Berserkům.Jak již bylo napsáno Keltové byly skvělý válečníci.Ve starých dobách vynikali Keltové statečností i nad Germány a Caesar tuto jejich statečnost chválí ještě v posledním století př.nl.Avšak v této době jejich statečnost již slábla z důvodů styků s vyspělým Římem.Nebotˇ Keltové si brzy zvykli na vysokou životní úroven.Římský vliv poté udělal v tomto směru nejvíce.Přišla doba,kdy se již Keltové srážkám a bojům vyhýbaly a ustupovaly před Germánskými nájezdy.Nakonec se pevninští Keltové ocitly mezy dvěma mlýnskými kameny,které je rozdrtily.Na jedné straně Římská říše,na druhé Germáni.Na Britských ostrovech byla však situace jiná nebot Římský vliv tu nebyl tak silný a místní kmeny zde zůstaly stejně divoké až do odchodu Římanů ve 4st.nl.
Keltové jako ostatní Árijské kmeny měly spoustu bohů,většinou podobným Germánským či Slovanským.Jelikož však nepoužívali písmo(to neznamená že je neznali) známe jen velmi málo jejich bohů a rituálů.Některým bohům se přinášely lidské oběti,později jen zvířecí.Žily v souladu s přírodou a uctívaly kameny,stromy,prameny a podobně.
Dále uctívaly nekterá zvířata jako kanec,havran,jelen,nebo kohout.Níže jsou uvedeny někteří s bohů/bohynˇ,které uctívaly Keltové na pevnině.Schválně jsem neuváděl bohy s Britských ostrovů ,kteří se poněkud liší od těch pevninských.V závorce je vždy uvedena jiná varianta jména.
Hlavní trojici božstev tvořily:
TARANUS(TANUS)-byl nejvyšším Keltským bohemářčáář.Chrání hory a vyvýšená místa, neboť to jsou posvátné místa.Byl to bůh blesku a nebes.Často bývá vyobrazen s palicí,a bývá též srovnáván s Germánským Thorem.Jeho simbolem byl kříž v kruhu,pozdeji se s tohoto symbolu vyvynul keltský kříž.Byly mu přinášeny lidské oběti,které musely být rituálně upáleny v proutěných koších v podobě lidských postav..
TEUTATES(TUTATIS)-byl bohem války.Někdy bývá srovnáván s Odinem nebo Marsem.Byly mu přinášeny také lidské oběti,avšak ty musely být pro změnu utopeny v posvátné kádi.
ESSUS-někdy má také přídomek"krutý"byl bůh stromů a úrody.Byl to božský dřevorubec a je sním spjatá pověst o kácení posvátných stromů.Podle legendy zemřel pověšen na jednom ze svých posvátných stromů,podobně jako Odin.
Další božstva:
SUCELLOS-Keltský bůh smrti,ale i vskříšení.Vlastní palici,která jedním koncem zabíjí a druhým uzdravuje a křísí.
OGMIOS(OGMIAS)-bůh komunikace a písma.Taktéž ochrané božstvo básníků.V dnešní době je rozšířen názor,že Keltové naznaly písmo,opak je pravdou vyšší vrstva ovládala nejspíš latinku i řeckou abecedu jen ho nepoužívaly,nebotˇ psaní bylo pro Kelty posvátné a proto byla upřednostnována ústní tradce.
CERNUNNOS-bůh lovu,lesa a nejspíše i plodnosti.Měl také strážit bránu do jiného světa(Avalon).Vždy bývá zobrazován s jelením parožím.Někdy je srovnáván s Řeckým bohem Pannem.
LUGUS(LUGH)-vpřekladu to znamená "ZÁŘIVÝ".Byl bohem slunce a obylních žní.Často se zjevoval v podobě havrana.Byl také mistr všech řemesel.Jeho svátek je Lughnanadh.(1,nebo 2 srpen)
EPONA(KOTIS)-bohyně koní a stád,ochránkyně zemědělství a dobytka.Jediná Keltská bohyně,kterou převzali i Římané.
DUNATIS-bůh opid,opevnění a posvátných míst.
CONDATIS-bůh soutoků a scestí.Keltové totiž věřily že taková míst udržují mocnou energii.
IALONUS-bůh plodnosti a polí.Je symbolizován stopkami neočesaného letního ovoce.
BELINUS(BEL,BELENUS). -jedná se o božstvo symbolizující jaro, nový život, s jeho jménem je spojován i velice významný keltský svátek Beltine (Beltaine=1.květen). Chrání umělce.
DISPATERA-bůh, od něhož odvozovaly svůj původ všechny galské kmeny. Jedná se o velice významného keltského Boha.
DEIOTAROS- překladu to znamená božský býk.Pravděpodobně se nejedná o boha ale nejspíšešlo o mytické zvíře Tarvos trigarnos. Tarvos trigarnos je plastika býčka se třemi rohy pocházející z Galie. Deiotaros je zvíře uctívané hlavně Galaty v Malé Asii.


SIRONA(SERENA)-
bohyně léčitelů.Je doložena hlavně s z Pannonie a Norika(s části i naše území):-)
Bohů je samozřejmě víc ,ale o některých nevýme co představovaly,a jiní se liší jen jmény podle oblastí.
Werk von D.A.K.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Leif Leif | E-mail | 20. ledna 2007 v 23:32 | Reagovat

Zejtra tam dodám obrázky!

2 Knize.Vladivoj Knize.Vladivoj | E-mail | 20. ledna 2007 v 23:34 | Reagovat

Sampzřejmě Teutatis, u Teutatise (čtenáři Asterixe vědí:-)). Samozřejmě jej neuctívám, protože-ti kdo mě znajíá, vědí proč:-)

3 Leif Leif | E-mail | 21. ledna 2007 v 0:58 | Reagovat

Protože je o Satanista!!

4 Barborka von Nietsche Barborka von Nietsche | 21. ledna 2007 v 11:52 | Reagovat

Existuje nějaká bohyně patronka lásky?

5 D.A.K D.A.K | 21. ledna 2007 v 14:34 | Reagovat

Co se týče bohyně patronky lásky tak určitě existovala.ale její jméno se nedochovalo(tím myslím na kontinentě).Na Britských ostrovech nějáká bohyně určitě bude:).

6 Knize.Vladivoj Knize.Vladivoj | E-mail | 21. ledna 2007 v 16:24 | Reagovat

Leife, nešiř pomluvy a navíc nepravdivé, buhehe :-)

7 D.A.K D.A.K | 21. ledna 2007 v 17:33 | Reagovat

Vladivoj je křestan a to je ještě horší:)

8 Leif Leif | 22. ledna 2007 v 9:52 | Reagovat

Barborka von Nietsche, půjč si naší Freyu!!

9 Leif Leif | 24. ledna 2007 v 9:30 | Reagovat

Zobrazujou se Vám ty obrázky??? Nebo to blbne jenom mě!

10 Leif Leif | 24. ledna 2007 v 9:30 | Reagovat

Zobrazujou se Vám ty obrázky??? Nebo to blbne jenom mě!

11 vverewolf vverewolf | E-mail | 24. ledna 2007 v 12:33 | Reagovat

Mě se nezobrazuje ani jeden.....

12 D.A.K D.A.K | 24. ledna 2007 v 23:35 | Reagovat

Kde jsou obrazky,bez těch to není ono.Já sice vím jak vypadají ale ostatní ne!!:)

13 rocnik_narozeni_88 rocnik_narozeni_88 | 25. ledna 2007 v 9:53 | Reagovat

zajímavej článek:

http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2004052109

14 Leif Leif | 25. ledna 2007 v 10:27 | Reagovat

Až budu doma tak je tam prdnu!!!

15 D.A.K D.A.K | 27. ledna 2007 v 15:21 | Reagovat

Tak co ty obrázky?

16 Leif Leif | E-mail | 28. ledna 2007 v 11:19 | Reagovat

Připomeň mě to na ICQ, mě se ty obrázky nějak nepodařilo dostat z Wordu, tak mě je asi budeš muset poslat zvlášť!

17 Murlifia Murlifia | 31. ledna 2007 v 16:14 | Reagovat

Pro mě je nejvyšším Cerrunoss, on jest pánem lesů!!

18 Leif Leif | 1. února 2007 v 19:02 | Reagovat

DAKu, až budu doma připoměň mě ty OBRÁZKY!!!

19 D.A.K D.A.K | 2. února 2007 v 0:18 | Reagovat

Ja vohl her Hauptschturmfuhrer!!V pátek asi nebudu moct ale v sobotu určitě.

20 Leif Leif | 2. února 2007 v 13:39 | Reagovat

V pátek jdeš někam lejt co?

21 D.A.K D.A.K | 2. února 2007 v 19:12 | Reagovat

bez komentáře:-)

22 Leif Leif | 3. února 2007 v 6:07 | Reagovat

Takže Jasný!

23 Brežněv Brežněv | Web | 6. února 2007 v 22:12 | Reagovat

Propagacce jakého koliv náboženství obvzláště neopohanského by měla být trestná a tvrdě potíraána!!! Náboženství je podhoubí nacizmu a jeho nejzrůdnějších zločinů, jaké historie pamatuje!!

24 Míša Míša | 22. února 2007 v 15:10 | Reagovat

Mylí Kelte, co kdybyses a soukmenovci naučily česky ?

25 Leif Leif | 23. února 2007 v 17:52 | Reagovat

Čeština je jazyk plný nástrah!! Snad proto má i své kouzlo! :D

26 Sandra Sandra | 23. února 2007 v 17:56 | Reagovat

Hmm, zajímavý Viva Keltiké!!!

27 D.A.K D.A.K | 24. února 2007 v 1:18 | Reagovat

Příště to bude celý v Němčině:-),a Leife ty obrázky tam hodláš dát kdy??

28 martin martin | E-mail | 2. března 2007 v 12:17 | Reagovat

Zajímavé, ale autor by si měl zopakovat pravidla českého pravopisu. Pro začátek by postačovala tak pátá třída.

29 Leif Leif | 2. března 2007 v 16:20 | Reagovat

DAKu, budeš mě je asi muset přeposlat, skust to poslat na e-mail  tze@centrum.cz

Martin, kde tam má chyby já je opravím!

30 Kachna Kachna | Web | 11. března 2007 v 19:13 | Reagovat

Teda tys máš asi vážně v té tvoji mozkovně seno, proč si děláš blog a ještě ke všemu s pomůskou!!??!!

Lidi protest-

www.kachna-na-pekac.wz.cz

31 D.A.K D.A.K | 12. března 2007 v 21:06 | Reagovat

Co to je pomůska??Nerozumím tvýmu kachnímu zobáku.

32 Kachna Kachna | Web | 26. března 2007 v 17:52 | Reagovat

Pro D.A.K:

Hm, každý může udělat chybu. Toto je zakyslej blog. A jo tady máš opravu: Teda tys máš asi vážně v té tvoji mozkovně seno, proč si děláš blog a ještě ke všemu s pomůckou !!??!!

33 Kachna Kachna | Web | 26. března 2007 v 17:53 | Reagovat

www-du-5a.wz.cz

34 maja maja | 2. dubna 2007 v 20:34 | Reagovat

to j e               hnusny

35 maja maja | 2. dubna 2007 v 20:39 | Reagovat

bllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

36 maphuut maphuut | 2. dubna 2007 v 20:40 | Reagovat

ihhzttbvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvg juuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuucv

37 Prosím nespamujte mě tu!! Prosím nespamujte mě tu!! | 3. dubna 2007 v 21:15 | Reagovat

Prosím nespamujte mě tu!!

38 Aaron_ Aaron_ | E-mail | 24. září 2007 v 21:14 | Reagovat

hej, sry, ale podle toho co jsem četl ... doporučuju to o keltech smazat, mas tam dost nepřesností a hodně mylných představ ... jde vidět, že toho máš dost skopírované z ruzných stránek a nic moc ověřené ....

39 Leif Leif | 2. října 2007 v 11:48 | Reagovat

To si musis vyrikat s autorem, ja se moc Keltske mitologii nevenuju"

40 Milhaus Milhaus | 22. října 2007 v 22:37 | Reagovat

No,sou to místama kecy,myslím,že byste měli trochu zapátrat,neboť je to hrůza a děs...

41 lhatfvli lhatfvli | E-mail | Web | 22. dubna 2009 v 4:57 | Reagovat

M6xZ3v  <a href="http://jbxqitjwfjse.com/">jbxqitjwfjse</a>, [url=http://fbnjmndcmwhu.com/]fbnjmndcmwhu[/url], [link=http://szhgbezfbnoe.com/]szhgbezfbnoe[/link], http://gsazqnuaryrs.com/

42 ssbnds ssbnds | E-mail | Web | 22. května 2009 v 20:43 | Reagovat

CQdULJ  <a href="http://ssvfaplelpiw.com/">ssvfaplelpiw</a>, [url=http://apitgklfusrc.com/]apitgklfusrc[/url], [link=http://sbytyplzbxiz.com/]sbytyplzbxiz[/link], http://keihrumwgzcw.com/

43 wpwlfyxsmw wpwlfyxsmw | E-mail | Web | 4. června 2009 v 6:25 | Reagovat

pni7xw  <a href="http://egcjmhxiodtl.com/">egcjmhxiodtl</a>, [url=http://zdhofiqroter.com/]zdhofiqroter[/url], [link=http://dzarnnykazvy.com/]dzarnnykazvy[/link], http://lfjojhpmewyl.com/

44 aegista aegista | Web | 24. března 2011 v 19:48 | Reagovat

wow,vážně dobeé :)

45 kate kate | 2. února 2013 v 15:11 | Reagovat

Dá se vůbec nějak geneticky zjistit jestli jste potomkem keltů ?

46 BrettKal BrettKal | E-mail | Web | 15. března 2017 v 5:20 | Reagovat

wh0cd964159 <a href=http://cialisgeneric2017.com/>cialis generic</a>

47 Payday Loan Payday Loan | E-mail | Web | 25. ledna 2018 v 4:03 | Reagovat

personal loans online <a href="https://personalloansonline.us.org">personal loans online</a> personal loans online <a href=https://personalloansonline.us.org>personal loans online</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.